Over Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het Ministerie is  om zoveel mogelijk middelen te genereren voor 's Landskas op het gebied van de Mijnbouwsector, terwijl de samenleving voor haar sociaaleconomische ontwikkeling moet kunnen beschikken over voldoende water en elektriciteit.

 

Uit de doelstelling komt duidelijk naar voren dat het Ministerie er opgericht is om zoveel mogelijk: 

  • Nutsvoorzieningen te brengen naar de samenleving toe
  • Financiële middelen te genereren en industriële  activiteiten te stimuleren in de Mijnbouwsector

De taken van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn vastgelegd in het Staatsbesluit 1991 no. 58 zoals gewijzigd bij Staatsbesluit 2002 no. 16

Vanaf 6 September 2005 is er bij Staatsbesluit 2005 no. 94 een wijziging opgetreden in de verdeling van taken. Een aantal taken, waaronder grond- en bosbeheer van het Ministerie, is overgeheveld naar een nieuw ingesteld Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Dit heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dan verantwoordelijk is voor de zorg, het beheer en de ontwikkeling van de in Suriname aanwezige hulpbronnen Energie, Mijnbouw en Water.

 

Afgeleid van het Staatsbesluit kunnen de volgende bijzondere taken voor het Ministerie als volgt worden omschreven: 

  • Een nationaal beleid met betrekking tot de energie en natuurlijke hulpbronnen, het bosbeleid uitgezonderd;
  • De inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van delfstoffen, de natuurlijke hulpbron water, de voor energie benodigde natuurlijke hulpbronnen;
  • Het waterbeheer, waar nodig in interdepartementaal verband;
  • De drinkwatervoorziening;
  • De energievoorziening;
  • De controle op de naleving van de regels en voorschriften met betrekking tot het waterbeheer, de delfstoffen, de opwekking, het transport en de distributie van energie;

Uitgaande van de bijzondere taken in het Staatsbesluit kunnen specifieke taken per sector als volgt worden omschreven:


Energie:
Continu beschikbaar hebben van betaalbare betrouwbare elektrische energie voor de totale bevolking en voor de geprojecteerde economische groei.
Het Ministerie van NH heeft de volgende   instituten als werkarm om hiervoor zorg te dragen:
De Energie Bedrijven Suriname N.V. (E.B.S.) draagt zorg voor de elektriciteitsvoorziening in de urbane en semiurbane gebieden,
De Dienst Elektriciteit Voorziening (D.E.V.) overgeplaatst naar N.H. draagt zorg voor de elektriciteitsvoorziening in het binnenland.
Staatsolie Power Company Suriname (S.P.C.S.). Met de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale van 28 Mw. kan Staatsolie Maatschappij N.V. thermische energie opwekken.


Water:
Het veiligstellen en garanderen van voldoende drinkwater van betrouwbare kwaliteit voor de Surinaamse bevolking tegen betaalbare prijzen.
De volgende instituten dragen zorg voor de  watervoorziening:
De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (S.W.M) draagt samen met de Dienst Watervoorziening (D.W.V.) voor de watervoorziening in de urbane- en semiurbane    gebieden en het binnenland.

Mijnbouw:
Het duurzaam ontwikkelen van de minerale sector op zodanige wijze, dat daaruit optimaal opbrengsten voor de Staat worden verkregen, waarbij de toegevoegde waarde van Suriname stijgt.
Instituten die een belangrijke rol vervullen binnen de mijnbouwsector zijn:
De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (G.M.D.). Deze dienst is verantwoordelijk voor het stimuleren van de mijnbouw in zijn  algemeenheid.
Het Bauxiet instituut Suriname heeft als taak om data die betrekking hebben op het gebeuren in en rondom de bauxietindustrie op nationaal en internationaal gebied te verzamelen, verwerken en te analyseren.
Grasshopper Aluminium Company (Grassalco N.V.). Het duurzaam ontwikkelen van het mineralen potentieel in Suriname met uitzondering van koolwaterstoffen, waar mogelijk deze ter hand te nemen en of in joint-venture verband te opereren tot welzijn en welvaart op zowel economische, sociaal als maatschappelijk vlak voor de Surinaamse Natie.

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. een staatsbedrijf, met de volgende missies:

De exploratie en exploitatie van aardolievoorkomens in Suriname, de verwerking en verkoop van aardolie en aardolieproducten voor zowel de nationale- als de internationale markt.

  • De bevordering van de participatie van derden om aan het werk van Staatsolie bij te dragen. Dit moet leiden tot verhoging van de Staatsinkomsten.
  • Duurzame ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van technologie en management, waarbij aandacht zal worden besteed aan gezondheid, veiligheid en milieu.