Herstructurering Sector Elektriciteitsvoorziening  ‘Aanpassing stroomtarieven’

Herstructurering Sector Elektriciteitsvoorziening ‘Aanpassing stroomtarieven’

09-06-2021

Het streven van de Regering Santokhi-Brunswijk is erop gericht om de totale Surinaamse bevolking te allen tijde te blijven garanderen van een optimale elektriciteitsvoorziening. In het belang van de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling dient elektriciteit beschikbaar en toegankelijk te zijn voor de totale samenleving. De regering beoogt dan ook om ondanks de economische problemen waarmee zij anno 2021 geconfronteerd wordt, de nodige aandacht te besteden aan de herstructurering van de sector elektriciteitsvoorziening. In dit kader heeft de regering besloten om als onderdeel van deze herstructurering, een aangepaste tarievenmethodologie en subsidieregeling gebaseerd op de Elektriciteitswet 2016, te hanteren die ingaat op 1 juli 2021.

 

Met de aanname en afkondiging van de Elektriciteitswet  en de wet Energie Autoriteit Suriname (EAS) in 2016, werd de basis gelegd voor de herstructurering c.q. gezondmaking van de electriciteitsvoorzieningssector, waarvan de tariefaanpassing een der maatregelen betreft. 

 

Noodzaak invoering nieuwe tarievenmethodologie en subsidieregeling

Het introduceren van een aangepaste tarievenmethodologie en subsidieregeling is een voorwaarde om de continuïteit en groei van de sector elektriciteitsvoorziening te garanderen. De aangepaste subsidieregeling houdt in dat de Overheid de objectsubsidie aan het elektriciteitsbedrijf, NV Energiebedrijven Suriname (EBS), afbouwt en waar noodzakelijk ter handhaving van de betaalbaarheid het instrument van subjectsubsidie in de sector introduceert. Dit betekent dat huishoudelijke en niet-huishoudelijke afnemers (kantoren, kleine winkels, etc.) met een fase 1- en een fase 2-aansluiting subsidie zullen krijgen van respectievelijk SRD 320,- en SRD 250,- per maand. Voor de fase 3-gebruikers zal er geen sprake zijn van subsidiëring. 

De tariefaanpassing zal op basis van een eenduidige en transparante tarievenmethodologie  geschieden, welke de doorberekening van de vaste kosten en variabele kosten voor opwekking, aankoop, transmissie en distributie van elektriciteit weerspiegelt. Dit betekent dat het tarief de efficiënte kosten voor de aanschaf, het transport, de distributie en de levering van elektriciteit moet dekken evenals een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal mogelijk moet maken. De Overheid heeft als taak ervoor zorg te dragen dat de tarieven aangepast worden tot een kostendekkend niveau, terwijl deze betaalbaar blijven voor de burgers.

 

Huidige subsidie van de NV EBS door de overheid

Momenteel wordt door de EBS een tarievenstructuur toegepast waarvan het tarief lager ligt dan de kostprijs en waarbij de tarieven zelf laag worden gehouden door middel van objectsubsidie. De huidige tariefberekening gaat uit van een staffelmodel waarbij voor verschillende vastgestelde verbruikscategorieën verschillende kWh-prijzen gelden.

De subsidie wordt indirect verwerkt in het tarief, waardoor het in feite een ieder ten goede komt en tevens overconsumptie stimuleert. Dit systeem is erg gecompliceerd en is niet gestoeld op een duidelijke methodologie die resulteert in een kWh-prijs ongeacht het verbruik.

Met het huidig tarievensysteem is er sprake van zware subsidiëring door de regering van onder meer de brandstofvoorziening voor elektriciteitsopwekking, de aankoop van elektriciteit en de bedrijfskosten van de EBS. De regering subsidieert ook de aankoop van elektriciteit door EBS van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), evenals een relatief groot deel van de operationele en noodzakelijke activiteiten van het nutsbedrijf gericht op uitbreiding, vervanging en vernieuwing van de infrastructuur ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. Zonder deze subsidies zou de EBS geen elektriciteit meer kunnen blijven leveren in Suriname. In de afgelopen twee jaren is gebleken dat de subsidie aan de EBS gestegen was naar meer dan SRD 1,5 miljard op jaarbasis. Voor 2021 zou dit kunnen oplopen naar rond SRD 2,5 miljard.

Met de invoering van de nieuwe tarievenmethodologie en subsidieregeling door de regering Santokhi – Brunswijk, subsidieert de overheid alleen nog de huishoudens die rechtmatig voor deze financiële steun in aanmerking komen en garandeert zij de levering van elektriciteit aan de samenleving op lang termijn binnen de betaalbare marges.