Taken

De taken van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn vastgelegd in het Staatsbesluit 1991 no. 58 zoals gewijzigd bij Staatsbesluit 2002 no. 16

Vanaf 6 September 2005 is er bij Staatsbesluit 2005 no. 94 een wijziging opgetreden in de verdeling van taken. Een aantal taken, waaronder grond- en bosbeheer van het Ministerie, is overgeheveld naar een nieuw ingesteld Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).
Dit heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dan verantwoordelijk is voor de zorg, het beheer en de ontwikkeling van de in Suriname aanwezige hulpbronnen Energie, Mijnbouw en Water.

Afgeleid van het Staatsbesluit kunnen de volgende bijzondere taken voor het Ministerie alsvolgt worden omschreven:

 

  • Een nationaal beleid met betrekking tot de energie en natuurlijke hulpbronnen, het bosbeleid  uitgezonderd;
  • De inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van delfstoffen, de   natuurlijke hulpbron water, de voor energie benodigde natuurlijke hulpbronnen;
  • Het waterbeheer, waar nodig in interdepartementaal verband;
  • De drinkwatervoorziening;
  • De energievoorziening;
  • De controle op de naleving van de regels en voorschriften met betrekking tot het waterbeheer, de delfstoffen, de opwekking, het transport en de distributie van energie.